Site-visit MSC puls

Op 26 maart 2015 is de CVO een MSC traject gestart voor de pulsvisserij. Een belangrijk onderdeel van het MSC traject is de zogeheten site-visit,  waarbij de certificeerder op bezoek komt om informatie over de visserij te verzamelen. Deze informatie wordt verzameld door het voeren van gesprekken met allerlei belanghebbenden die iets te maken hebben met de pulsvisserij. De informatie wordt vervolgens langs de criteria van MSC gelegd om te bekijken of MSC kan worden behaald. De MSC standaard is gebaseerd op drie principes; (1) status van het bestand, (2) impact van de visserij en (3) management van de visserij. 

De site-visit van MSC puls heeft plaatsgevonden van 29-6-2015 t/m 3-7-2015 in IJmuiden. Het assessment team heeft meerdere malen aangegeven terug te kunnen kijken op een goede en goed georganiseerde week. Het assessment team heeft een bezoek gebracht aan de OD1, gesprekken gevoerd met CVO, beide puls-leveranciers, de NVWA, ministerie van Economische Zaken, ILVO, IMARES, LEI en de maatschappelijke organisaties. Ook zijn ze aanwezig geweest bij de internationale workshop over puls op donderdag 2-7-2015 en hebben ze een bezoek gebracht aan de afslag in Den Helder op vrijdagochtend.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de pulsvisserij op principe 1 (bestand) en principe 3 (management) voldoende scoren om MSC te kunnen behalen. Wel zal er dan op principe 3 een conditie komen voor het opzetten van een goede controle & handhaving voor de pulsvisserij. Dat is een goede zaak, omdat dit al langere tijd een wens is van alle betrokken partijen, inclusief de sector zelf. Men is daarom de afgelopen tijd ook hard aan de slag gegaan om het opzetten van de officiële controle & handhaving verder te brengen. In de tussentijd voert de CVO zelf controles uit (meer informatie) op de naleving van de voorwaarden in de ontheffingen. De voorlopige resultaten hiervan hebben we gedeeld met het assessment team tijdens de site-visit en waren eenduidig: alle 40 gecontroleerde schepen vissen binnen de randvoorwaarden van de derogatie. De CVO gaat door met het uitvoeren van deze controles totdat de officiële controle & handhaving volledig geïmplementeerd is. 

Net als bij andere bodemvisserijen, zal de score op principe 2 (impact) bepalend zijn voor het behalen van het MSC certificaat. Indien de totale score op principe 2 onvoldoende is om MSC te behalen, is dit naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op een te kort aan informatie over de impact op de lange termijn, en zeker niet op bewijs van een negatieve impact. De pulsvisserij is een nieuwe visserij en heeft nog niet de kans gehad om te bewijzen dat de lange-termijn effecten hiervan beperkt zijn. Simpelweg omdat de visserij nog niet zo lang plaatsvindt. Er is echter ook geen bewijs voor een significant negatieve impact en er is een hoop informatie wel beschikbaar over de puls; vangstsamenstelling, visserijverspreiding, effecten op kabeljauw, effecten op bodemdieren en bodem, effecten op schar, brandstofbesparing,  etc.). Het evenwicht tussen al deze zaken zal uitmaken of de score op principe 2 voldoende is of niet.

De komende maanden zal het assessment team de informatie verder uitwerken en de scores uitdelen. De CVO zal de eerste zijn die het concept rapport onder ogen krijgt. Op dat moment zullen we ook weten hoe we er voor staan. Wanneer de scores voldoende zijn, volgen er nog een aantal stappen in het MSC proces die hier verandering in aan kunnen brengen (bijvoorbeeld stakeholderconsultaties en bezwaarprocedures) voordat het certificaat kan worden uitgereikt.

Een overzicht van alle beschikbare informatie over de pulsvisserij is te vinden op www.pulsefishing.eu