MSC Assessment verschaft duidelijkheid over uitdagingen voor de pulsvisserij

Emmeloord/Den Haag, 10 November 2016

Op 10 november heeft Acoura Marine het publieke MSC conceptbeoordelingsrapport* van de pulsvisserij** op tong en schol gepubliceerd. De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) deelt dit conceptrapport met alle geïnteresseerden, met het doel het begrip van de pulsvisserij te verbeteren door middel van een open discussie en duidelijke, onafhankelijk geverifieerde feiten.

De MSC visserij standaard is gebaseerd op drie principes, gericht op: 1) gezonde doelbestanden, 2) minimale impact op het ecosysteem en 3) effectief visserijbeheer. Om MSC te kunnen behalen moet elk principe, gemiddeld, minstens 80 punten uit 100 scoren. Uit het concept rapport blijkt dat de pulsvisserij op principe 1 en 3 deze scores heeft gehaald, maar met 77 punten op principe 2 nog tekort komt. Als gevolg hiervan beveelt de certificeerder aan de pulsvisserij niet te certificeren.

Naast onvoldoende kennis over de impact van de pulsvisserij op ecosystemen, benadrukt het rapport ook de uitdagingen voor de pulsvisserij op het gebied van de permanente beleidskaders in het GVB, en de controle en handhaving. CVO en de Nederlandse overheid zijn al bezig deze punten op te lossen.

Ecosysteemeffecten

Acoura Marine constateert dat de fysieke bodemimpact van de pulsvisserij lager is dan van de conventionele boomkorvisserij. Tevens constateert Acoura in het conceptrapport dat de pulsvisserij minder brandstof gebruikt. Over de effecten van elektrische pulsen op het ecosysteem is echter geoordeeld dat de kennis van de effecten op het bodemleven nog niet toereikend is om met zekerheid te kunnen zeggen dat de pulsvisserij geen significante effecten heeft. Wel wordt opgemerkt dat op basis van tot nog toe beschikbare onderzoeksresultaten geen significante effecten worden verwacht. Naast aanvullend onderzoek wordt een langere tijdserie van de verspreiding van de visserij noodzakelijk geacht. Beide punten zijn terug te voeren op de korte periode waarin de pulsvisserij bestaat. CVO stelt dat nieuwe visserijtechnieken in beleidsprocessen tegenwoordig veel te bewijzen hebben vanwege de toegenomen maatschappelijke aandacht. Hierdoor stelt CVO dan ook dat de introductie van een nieuwe tuig nu een grotere uitdaging is dan enkele decennia geleden.

Middels een onderzoeksprogramma en vangstregistratie denken de sector en de overheid doelgericht de kennisleemtes te kunnen opvullen. Het vierjarig onderzoeksprogramma naar de pulsvisserij van Wageningen Marine Research (voorheen IMARES), gestart begin 2016, onderzoekt het effect van elektrische pulsen op een brede groep organismen, op het functioneren van het bodemecosysteem (korte en lange termijn), op de visbestanden en op bijvangst. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens samengebracht tot een overkoepelende beoordeling van de impact van de puls visserij op het Noordzee-ecosysteem als geheel. De verwachting is dat deze resultaten bekend zullen worden in 2019. Daarnaast wordt een steeds gedetailleerder beeld van visserijverspreiding, aanlandingen, en van interacties met “Endangered, Threatened or Protected” (ETP) soorten opgebouwd.

Controle & handhaving

De MSC-assessment wijst op de noodzaak om een duidelijk handhavingsprotocol vast te stellen, hetgeen nog niet het geval was ten tijde van de assessment.  Sindsdien hebben de autoriteiten nieuwe vereisten gecodificeerd om dit punt aan te pakken. Deze vereisten zijn overeengekomen tussen het Ministerie, de NVWA, de visserijsector en de leveranciers en ze zullen zo spoedig mogelijk worden geïmplementeerd. Daarnaast is ook besloten om onafhankelijke NEN-certificering van het complete pulstuig aan te vragen, waardoor ook voor de toekomst onomstotelijk vast ligt waar pulstuigen (modules en conductors) aan moeten voldoen. Dit stelt de NVWA in staat om te verifiëren dat de voltages tijdens het vissen correct worden toegepast, en in overeenstemming zijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Permanente toestemming pulsvisserij

De wettelijke status van alle visserijen met elektriciteit is nog niet definitief vastgesteld in het Europees Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). Op basis van het bestaande onderzoek, heeft de Europese Commissie reeds bij de Raad en het Europees Parlement voorgesteld dat deze vangstmethode officieel en definitief moet worden toegestaan. Echter, een definitief besluit, waarbij  alle relevante Europese instellingen betrokken zijn, moet nog steeds worden genomen. Duidelijkheid over de status in het GVB zal niet alleen de vissers zekerheid bieden, het is ook nodig voor een positief resultaat in een MSC beoordeling.

Quotes

  • Voorzitter CVO: “Voor het MSC assessment van de innovatieve pulsvisserij moeten nog meer gegevens worden verzameld en ook de regulering is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dat is in hoofdlijn de uitkomst van het eerste MSC-puls-traject. Omdat de pulsvisserij een nieuwe techniek is, is dat begrijpelijk. Het onderzoeksprogramma wordt, nu de juiste kennisvragen en beheersvraagstukken bekend zijn, voortvarend voorgezet. We zien een volgende beoordeling voor het MSC-certificaat daarom met vertrouwen tegemoet.”
  • MSC: “MSC waardeert het besluit van CVO om de feiten voor zichzelf te laten spreken, ook nu in dit geval de concept beoordeling geen aanbeveling tot certificering heeft opgeleverd. Een beoordeling tegen de MSC Visserij Standard levert een duidelijke, onafhankelijke analyse van de duurzaamheid van de visserij. We verwelkomen de toewijding van de visserij om de vraagstukken uit deze beoordeling  aan te pakken. Zodra dit is afgerond, roepen we hen op de MSC beoordeling opnieuw te ondergaan, om zo de duurzaamheid van de visserij te verifiëren tegen onze wereldwijd erkende duurzaamheidsstandaard.”

*Conceptbeoordelingsrapport

Het nu gepubliceerde rapport betreft formeel gezien een concept. Bij voortzetting van de certificeringsprocedure zou er in geval van een aanbeveling voor certificering nu een publieke commentaarronde plaatsvinden, waarna het concept in een definitieve rapportage wordt omgezet. Het betekent dat op het huidige concept rapport nog geen input is geleverd door MSC of door stakeholders.

**Pulsvisserij

Pulsvisserij is een innovatieve techniek met de zogeheten pulskor, waarbij met korte elektrische stootjes de platvis wordt gestimuleerd zich uit de bodem op te richten waarna deze vrij eenvoudig gevangen kan worden. Het conventionele boomkortuig gebruikt hiervoor zogenaamde wekkerkettingen.  Zie ook www.pulsefishing.eu.

Contactpersoon

Kees van Beveren, voorzitter CVO

Email: cvanbeveren@zeelandnet.nl

Tel: 06-50419141

—————————————————————————————————————————

MSC Assessment clarifies sustainability challenges for pulse trawl fisheries 

Emmeloord/The Hague, 10 November 2016

Today Acoura Marine publishes the MSC public comment draft report (PCDR)* for the Netherlands sole and plaice pulse fishery**. The Cooperative Fisheries Organisation of the Netherlands (CVO) is sharing this draft report with all stakeholders, in order to improve understanding of pulse fishing through open discussion and clear, independently evaluated facts.

The MSC Fisheries Standard is based on three principles, focused on: 1) Healthy target stocks; 2) Minimum ecosystem impacts; and 3) Effective fishery management. In order to obtain MSC certification, every principle must score, on average, a minimum of 80 points out of 100. The draft report indicates that the fishery meets the requirements, on average, for principles 1 and 3. However, the fishery falls short on meeting principle 2, with an average score of 77 points. The fishery is therefore not recommended for certification.

In addition to limitations in understanding the impacts of the pulse fishery on ecosystems, the report highlights challenges in the policy framework of the European Common Fisheries Policy (CFP), and on control and enforcement. The CVO, and the Dutch government, are already working to address these issues.

Ecosystem impacts

Acoura Marine observed that the physical impacts of pulse fishing on the seabed are lower than those of conventional beam trawl fishing. Their draft report also highlights that the pulse fishery consumes less fuel. However, the draft assessment concludes that there is currently insufficient knowledge of the impacts of electric pulses on seabed ecosystems to state with certainty that pulse fishing does not have any significant impacts. The report notes that, while the evidence available to date does not indicate significant impacts, additional research, and a longer time series of data, are deemed necessary. These challenges are related to the fact that pulse fishing is a new technique and has been operational only for a short time. CVO says that, in policy development, new fishery methods are being closely scrutinized these days due to increased societal attention. They claim this makes the introduction of a new gear now more challenging than several decades ago.

The knowledge gaps highlighted in the assessment are already being addressed by new research and catch records. For example, a four-year research programme into the pulse fishery by Wageningen Marine Research (formerly known as IMARES) started in early 2016 and is studying the effects of electric pulses on a wide group of organisms, on the functioning of the seabed ecosystem in the long and short term, on fishery stocks, and on the bycatch. The results of this research will be brought together into an umbrella assessment of the impact of pulse fishery on the North Sea ecosystem as a whole. The results are expected to be published in 2019. At the same time, an increasingly detailed picture of the fishery distribution, landings and interactions with “Endangered, Threatened or Protected” (ETP) species is being built up.

Control & enforcement

The MSC assessment points to the need to adopt a clear enforcement protocol, which had not been completed at the time of the assessment. The fishery’s management authorities have since codified new requirements to address this issue. These requirements have been agreed by the Ministry, Control and Enforcement agency, industry and suppliers and will be implemented as soon as possible. In addition, they decided to obtain an independent NEN-certification for pulse, securing the future requirements with which all pulse vessels (modules and conductors) must comply. This allows the Control & Enforcement agency to verify whether the voltages used during fishing have been correctly implemented, and that they are applied in accordance with the most recent scientific insights.

Permanent permission for pulse fishery

The statutory status of all electric fishing in the CFP is yet to be adopted on a permanent basis. On the basis of the existing research, the European Commission has proposed to the Council and the European Parliament that this fishing method should be permitted formally and definitively. A final decision, involving all relevant EU institutions, is still to be made.  Clarity on the status in the CFP will provide certainty for the fishermen, but is also required for a positive result in an MSC assessment.

Quotes

  • Chairman of CVO: “In order to fulfil the MSC assessment of the innovative pulse fisheries, more data need to be collected, and the regulatory framework needs to be finalised. This is understandable because the pulse fishing gear is a novel technique. Now that the evidence and management needs have been confirmed, the research programme is continued full steam. We look forward confidently to a new MSC assessment in future.”
  • MSC: “The MSC appreciates the decision of the fishery to let the facts speak for themselves, even though in this case the overall draft assessment did not lead to a recommendation for certification. Assessment to the MSC Fisheries Standard provides a clear, independent analysis of the sustainability of a fishery. -.We welcome the commitment shown by the fishery to tackle the issues raised in this assessment. Once these have been addressed, we encourage them to renter MSC assessment to verify sustainability to globally recognised base practice.” (Hans Nieuwenhuis, Program Director MSC Benelux)

 

*Public Comment Draft Report

Formally speaking, the report published today is a draft. During the continuation of the certification procedure, if there had been a recommendation for certification, there would now be a public comment round, following which the draft would become a final report. It means that the current draft report has not been scrutinized yet by the MSC, nor by stakeholders.

**Pulse fishery

Pulse fishery is an innovative method with a so-called pulse trawl, where brief electric pulses are used to encourage flatfish to leave the seabed following which they can be caught relatively easily. The conventional beam trawl gear uses so-called tickler chains to achieve the same result.  See also www.pulsefishing.eu