Zelfbemonstering

Om te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor het MSC certificaat van twinrig, outrig, flyshoot is er een zelfbemonsteringsprogramma opgezet. Hierbij verzamelen vissers zelf informatie over hun vangsten, aanlandingen en vangsten van ETP soorten. ETP staat voor (ernstig) bedreigd (Endangered and Threatened) en beschermd (Protected).

Het zelfbemonsteringsprogramma is gestart in juni 2013. De MSC deelnemers nemen monsters volgens het protocol van de CVO en zoeken deze helemaal uit. Daarnaast noteren zij algemene informatie, aanlandingen en interacties met ETP soorten. Maandelijks sturen de MSC deelnemers deze gegevens op naar de CVO, waar ze worden verzameld en geanalyseerd. Jaarlijks worden ze overlegd aan de certificerende instantie bij de jaarlijkse surveillance audit.

Relevante documenten zelfbemonstering:

verslag zelfbemonstering CVO MSC 2013
 verslag zelfbemonstering CVO MSC 2014
 verslag zelfbemonstering CVO MSC 2015