Author Archive

Gemengde gevoelens bij eerste audit MSC Joint Demersal Fisheries


Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland hebben samengewerkt in het traject om diverse visserijsoorten te laten certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). Dit heeft er naar geleid dat sinds twee jaar een zeer grote groep vissers uit die landen onder een gezamenlijk certificaat verantwoorde en duurzame vis uit de Noordzee en het Skagerrak heeft mogen aanvoeren. Afgelopen voorjaar vond, na vertraging door Covid-19, de eerste audit plaats waarvan de resultaten vandaag gepubliceerd zijn. Ondanks de opheffing van de eerdere schorsing van wijting betreurt CVO de schorsing die is opgelegd aan de TR2 visserijen binnen dit certificaat.

Duurzame visserij

De Nederlandse visserij vist op basis van het principe van Maximaal Duurzame Oogst (MSY). Vissers dienen zich hierbij te houden aan de quota, die op basis van wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld, en de regelgeving zoals opgelegd vanuit het Europees Visserijbeleid. Het MSC-label kijkt verder dan dat en verwacht een extra inspanning van de visserij. In de MSC-standaard wordt ook gekeken naar bijvangsten, bodemimpact en de manier waarop de visserij beheerd wordt. De eisen het MSC-label zijn streng en het certificaat is voor de deelnemende visserijen dan ook een bevestiging van de verduurzamingsslag die te danken is aan de inzet van visserijondernemers. Toen twee jaar geleden het MSC JDF-certificaat werd uitgereikt, was dat een mijlpaal voor de samenwerkende visserijorganisaties om een dergelijk omvangrijk assessment succesvol te volbrengen.

Audit

Tijdens de audit zijn de gecertificeerde visserijen door een onafhankelijke partij tussentijds afgezet tegen de MSC-duurzaamheidsstandaard en wordt de voortgang van de bij certificering opgelegde condities of verbeterpunten onder de loep genomen. Geconstateerd kon worden dat het werk aan de condities volgens schema verloopt en dat een aantal condities, geërfd uit een vorig certificaat, succesvol kon worden afgesloten. Nieuwe gegevens leidden er wel toe dat ook een aantal nieuwe condities zijn opgelegd waar CVO en haar partners zich de komende jaren voor gaan inzetten. Daarnaast kon aan de hand van nieuwe inzichten ook worden vastgesteld dat de schorsing van wijting, zoals bij uitreiking van het certificaat was ingesteld, kan worden opgeheven.

Schorsing TR2

Brexit heeft geleidt tot zeer complexe onderhandelingen tussen de EU, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk over het vaststellen van de vangstquota. Dit politieke spel heeft onder andere als gevolg gehad dat de quota van kabeljauw hoger zijn vastgesteld dan door de wetenschap geadviseerd. Kabeljauw kon hierdoor niet als hoofddoelsoort beoordeeld worden maar als bijvangstsoort, waarvoor andere criteria gelden. Dit heeft de auditor ertoe genoodzaakt de visserijen die onder het TR2-segment in dit certificaat vallen, te schorsen voor het komende jaar. Het gaat hier dus om twinrig en flyshoot met een maaswijdte van minder dan 100mm. Deze schorsing zal ingaan op 22 november aanstaande. Tot die tijd mogen vangsten van gecertificeerde soorten uit dit segment nog met MSC-label aangevoerd worden. In de geschorste visserijen wordt hoofdzakelijk schol onder het MSC-label aangevoerd. Schol dat is gevangen onder het TR2-segment kan vanaf 22 november dus niet meer onder het MSC-label worden aangevoerd. Echter komt de meerderheid van de onder label aangevoerde schol uit de overige visserijen die in de audit wel goed beoordeeld zijn.

Gemengde gevoelens

Kees van Beveren, voorzitter van certificaathouder en samenwerkingsverband Coöperatieve Visserij Organisatie: “Wij zijn teleurgesteld dat een aanzienlijk deel van onze vloot het komende jaar geen MSC-gecertificeerde vis kan aanvoeren. Tegelijkertijd zien we dat deze score nipt verkeerd uitviel en dat meerdere gecertificeerde visserijen rond de Noordzee om dezelfde reden iets minder scoren dit jaar. We kijken dan ook uit naar een positievere toestandsbeoordeling van kabeljauw, zodat de opgelegde schorsing mogelijk opgeheven kan worden. Tegelijkertijd zijn we wel blij dat wijting nu eindelijk wel erkend duurzaam aangevoerd mag worden door onze vissers en dat we voortgang boeken op de opgelegde condities. Het Joint Demersal Fisheries certificaat is en blijft een complex proces om in stand te houden, maar laat zien dat we in nauwe samenwerking met onze Deense, Duitse en Zweedse collega’s goede resultaten kunnen boeken. We blijven ons dan ook inzetten tijdens de komende periode om het goede dat de zee biedt op een verantwoorde, duurzame en gecertificeerde manier te vermarkten. Ondanks deze, hopelijk tijdelijke, tegenslag mogen we trots zijn op onze vissers dat we middels deze certificering blijven werken aan verduurzaming.

De rapporten van auditor Control Union (UK) zijn hier te vinden:

Rapporten Control Union

Notice of suspension


Visserij uit bezorgdheid over containerramp OOCL Rauma


De kottervissers verenigd in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) en de Visfederatie reageren bezorgd op het incident waarbij het containerschip OOCL Rauma op 11 en 12 februari 2020 zeven containers verloor boven de Waddeneilanden. “Ronddobberende containers hebben een enorme impact op de veiligheid van de kottervissers en de (inhoud van de) containers zijn hinderlijk en zorgen voor schade en visverlet voor vissers”, meldt Kees van Beveren, voorzitter van CVO Visserij.

Calamiteitenplan visserij
Zodra de CVO, NOVA en de Visfederatie door Kustwacht Nederland op de hoogte werden gesteld van de overboord geslagen containers, zetten de organisaties het calamiteitenplan voor de demersale visserijketen in werking. “Het doel van het calamiteitenplan demersale visserijketen is het in kaart brengen van de calamiteit en de eventuele gevolgen daarvan op de voedselveiligheid”, vertelt Kees van Beveren. “Door nauw contact te onderhouden met de betrokken partijen bij de containerramp, kunnen we gelukkig melden dat er geen middelen in de containers zitten die de voedselveiligheid in het geding brengen. Drie van de containers bevatten papieren rollen, in twee containers zit papieren verpakkingsmateriaal en in twee containers zit melkpoeder.”

Groot gevaar voor kottervissers
Door het stormachtige weer ligt de kottervloot deze dagen aan wal. “Dat is een geluk bij een ongeluk. Ronddobberende en/of gezonken containers zijn een groot gevaar voor de kottervissers die in het betreffende gebied voornamelijk op garnalen vissen. De netten van de kottervissers kunnen bijvoorbeeld blijven haken achter (het vuil uit de) containers, met alle gevolgen van dien”, aldus de voorzitter van de CVO. “We houden nauw contact met Kustwacht Nederland, zij lokaliseren de containers en houden de situatie in de gaten. De locaties geven wij door aan de vissers. Helaas moeten wij ze ook adviseren om het gebied vanwege de veiligheid te mijden. Daardoor lopen ze vangsten en dus inkomsten mis. En dat is zuur, ruim een jaar na de containerramp met MSC Zoe”, aldus Van Beveren.

Leren van voorgaande ramp
Dat zo’n containerramp zo snel na de containerramp met het containerschip de MSC Zoe kan gebeuren, verbaast de CVO. Ook de containers van de MSC Zoe sloegen over boord bij onstuimig weer. “De containerramp met de MSC Zoe was en is nog steeds een actuele ramp voor de visserij . Naast dat de containerramp destijds voor groot ongemak en onveilige situaties zorgde, vissen onze vissers nog steeds troep uit de containers van de MSC Zoe op. Je mag toch aannemen dat er geleerd is van die ramp en dat de regelgeving omtrent containerschepen die met stormachtig weer in (of in de buurt van) deze vaargeul varen aangescherpt wordt”, aldus Van Beveren.

Organisaties
De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van de zeven producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal. Het Nationaal Overleg Visafslagen is een coördinerende organisatie voor elf visafslagen. De Visfederatie is het overkoepelend orgaan voor de handel en verwerking in visproducten.

Nog meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel


Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland hebben samengewerkt in het traject om diverse visserijsoorten te laten (her)certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). De certificaten zijn vandaag gepubliceerd. Hiermee tonen de visserijen aan dat ze voldoen aan de standaard voor duurzaamheid bepaald door MSC. Nog meer duurzame vis met het herkenbare blauwe MSC-etiket in de schappen dus!

Uitbreiding certificering
Voor de Nederlandse visserij worden de MSC-certificeringen uitgebreid. Zo is niet alleen de Noordzee, maar voor een gedeelte van de vloot ook het Skagerrak onderdeel van het gecertificeerde vangstgebied. Schol en tong in de Noordzee waren al gecertificeerd voor flyshoot met grote mazen, twinrig en outrig. Daar worden nu andere visserijen zoals de boomkor, de flyshoot met kleine mazen en staandwant aan toegevoegd. De hoeveelheid door leden van CVO Visserij aangelande vis die met de uitbreiding in aanmerking komt voor het blauwe MSC logo, neemt met de uitbreidingen sterk toe en dat is goed nieuws voor de consument, die meer keus heeft in de winkel.

Duurzame visserij
De Nederlandse visserij vist op basis van het principe van Maximaal Duurzame Oogst. Vissers houden zich aan de quota, die op basis van wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld. Het MSC label kijkt verder dan dat. In de MSC standaard wordt ook gekeken naar bijvangsten, bodemimpact en de manier waarop de visserij beheerd wordt. De selectie van het MSC label is streng en het is voor de deelnemende visserijen dan ook een bevestiging van de verduurzamingsslag die te danken is aan de inzet van visserijondernemers.

Sector verheugd
Kees van Beveren, voorzitter van het samenwerkingsverband Coöperatieve Visserij Organisatie: “Ik ben verheugd met deze uitbreiding van de erkenning van het duurzame karakter van de verschillende visserijen van onze leden. Het is een ingewikkeld proces geweest en we hebben veel geleerd, maar het resultaat mag er zijn. Wij zetten ons er ook in de komende certificeringsperiode weer vol voor in om ons prachtige product op een goede manier aan de man te brengen. Verduurzaming is een continu proces en we zijn trots op onze vissers”.

Eerste audit MSC – Er is veel bereikt, maar er is nog veel te doen


Het auditteam van MSC Noordzee garnalen kwam op 4 juni 2019  samen om te beoordelen of de visserij op het juiste spoor zit met de gestelde condities vanuit het certificaat. Vanuit de CVO werd de audit begeleid door Daphne de Groot die dossierhouder is van het MSC garnalen certificaat. Het auditteam gaf aan tevreden te zijn met de verschillende vorderingen zoals het opzetten van het IRC-Shrimp platform en de inhaalslag die gemaakt is in data verzameling door de vissers zelf. Op andere factoren liep de visserij enigszins achter, zoals op de transparantie van de controle van het managementplan en de toegang tot gegevens vanuit de overheid. Het officiële rapport wordt binnen twee maanden openbaar gemaakt.

Over het geheel genomen is er behoorlijke vooruitgang geboekt sinds de visserij gecertificeerd is, maar of aan alle voorwaarden zal worden voldaan, is nog niet bekend. Het auditteam dient alle informatie van de visserij in overweging te nemen, alvorens zij tot conclusies komen. Mocht het zo zijn dat de doelen voor enkele condities nog niet zijn behaald dan weet de visserij waar ze het komende jaar op moeten focussen. De tweede audit zal over ongeveer een jaar plaatsvinden.

“De eerste audit is een startpunt voor de visserij. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat sommige mijlpalen tijdens een eerste audit nog niet behaald zijn”, zegt Anne Floor van Dalfsen van het MSC Benelux-team. Het is echter belangrijk dat deze zaken zijn opgelost voordat de tweede audit plaatsvindt, anders kan een extra conditie aan het certificaat worden toegevoegd of zou dit de aanleiding kunnen zijn voor tijdelijke schorsing van de visserij uit het MSC-certificaat.”

CVO-enquête over vaarpatronen goed ingevuld


Onlangs sloot de termijn voor het indienen van de door de CVO opgezette enquête over ontwikkelingen in de kottervisserij met betrekking tot de vaarpatronen. Op dit moment is Noor Visser bezig met het verwerken van de enquête en het analyseren van de uitkomsten.

De enquête is vanuit de CVO (de overkoepeling van Nederlandse PO’s) opgezet om te inventariseren hoe er vanuit de vloot wordt gedacht over de ontwikkelingen wat betreft vaarpatronen. Via de CVO is de enquête aan elke kotter in Nederland en aan de vlagboten verzonden.

Maar liefst 212 enquêtes zijn ingevuld ontvangen door de CVO, dat is een mooi resultaat! Daarnaast zien we dat de enquêtes zeer zorgvuldig zijn ingevuld en dat er uitgebreid is gemotiveerd. We willen de vissers die de tijd ervoor hebben genomen om de enquête in te vullen alvast bedanken. Er wordt op dit moment gewerkt aan het analyseren van de uitkomsten. Nog heel even geduld dus!

Geslaagde garnalentocht geeft uitleg over MSC-keurmerk en visserij


MSC Garnalentocht

MSC Garnalentocht

Op vrijdag 13 april 2018 organiseerde de Marine Stewardship Council (MSC) in samenwerking met de garnalensector een speciale garnalentocht. Deze garnalentocht stond volledig in het teken van het in december behaalde MSC-keurmerk voor garnalen. Aan boord van de garnalenkotter WR 54 stonden diverse organisaties die betrokken waren bij het behalen van het MSC-certificaat de genodigden te woord.

Uitzonderlijke prestatie

Het behalen van het MSC-certificaat is een uitzonderlijke prestatie van de Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvloot, die gezamenlijk verantwoordelijk is voor 95% van de garnalenvangst in de Noordzee. De visserij op garnalen is namelijk één van de laatste, grote Europese visserijen waarvoor geen door overheden ingesteld vangstquotum geldt. Om het blauwe MSC-keurmerk te bemachtigen zijn vissers zelf beperkende beheersmaatregelen overeengekomen. MSC-certificering biedt de onafhankelijke bevestiging dat het garnalenbestand gezond is, goed wordt beheerd en dat er minimale invloed is op het overige zeeleven.

De garnalentrek

Om genodigden meer inzicht te geven in het certificeringsproces en de visserij op garnalen organiseerde MSC in samenwerking met de garnalensector afgelopen vrijdag een tocht op een garnalenkotter. De garnalenkotter WR 54 vertrok vanuit Den Oever voor een trip van anderhalf uur waarin de visserij op garnalen binnen het MSC-keurmerk uitvoerig werd uitgelegd. Tijdens de garnalentocht vertelde visser Erik Rotgans over het certificeringsproces. “Het behalen van het MSC-certificaat was niet gemakkelijk. Met de vele garnalenvissers en betrokken partijen zijn we na hard werken op één lijn gekomen en hebben we een gezamenlijk managementplan opgesteld”, aldus Rotgans. In het managementplan staan afspraken om het garnalenbestand gezond te houden en om de minimale invloed op het overige zeeleven te borgen.

Betrokken organisaties

Om het MSC-keurmerk te behalen doorliep de garnalenvisserij een open en transparante beoordelingsprocedure, uitgevoerd door de onafhankelijke partij Acoura Marine Ltd. Ook natuurorganisaties, visserijorganisaties, de garnalenhandel, Wageningen Marine Research en het ministerie van LNV waren intensief betrokken bij het MSC-certificeringsproces. Van elke organisatie was tijdens de garnalentocht een afgevaardigde aanwezig om het gezelschap bij te praten over hun aandeel in het certificeringsproces. Johan Nooitgedagt, vice-voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie: “Om MSC-certificering te behalen en te behouden vist de garnalenvloot nu met netten met een grotere maaswijdte, gebruikt ze een extra zeefnet, maken de vissers minder visuren en registreren ze de bijvangst.”

Huidige en aanvullende voorwaarden

Om het MSC-certificaat te kunnen behouden, moeten de garnalenvissers uit de verschillende lidstaten ook in de toekomst aan de huidige en aanvullende voorwaarden van het gezamenlijk overeengekomen managementplan voldoen. “De natuurorganisaties blijven betrokken nu het label inhoud moet krijgen door het uitvoeren van soms toch wel ingrijpende maatregelen. De intensieve samenwerking tussen de natuurbeschermers en de visserij werpt zijn vruchten af waarvan de natuur profiteert, en daarmee ook de visserij”, aldus Barbara Schoute van Natuurmonumenten.

Vloot-enquête over ontwikkelingen in de visserij


Waarom een enquête houden op de vloot? Van oudsher maakt men in de Nederlandse kottervisserij korte visreizen – weekreizen van maandag tot vrijdag of zaterdag. Het jaar sloot meestal af met ongeveer veertig visreizen. De laatste jaren komen echter langere visreizen in zwang, zoals tiendaagse reizen in tweewekelijkse cycli. Ook het werken met een aflosbemanning, waardoor de kotter continue kan varen en vissen, is in opkomst. Dit leidt in de sector tot discussie. De CVO, het samenwerkingsverband van de PO’s, wil inzicht krijgen over hoe er over deze ontwikkelingen gedacht wordt.

Papieren enquête

Daarom legt de CVO u met een ‘papieren’ enquête een twintigtal vragen voor. Wat is uw mening en oordeel over de diverse vraagstukken? Dit is uw kans om daar antwoord op te geven. De enquête is van toepassing voor alle vormen van de kottervisserij (dus ook voor garnalenvissers). Wanneer iemand niet op tijd meedoet, is de mening voor dit onderwerp ‘verloren’.

Nederlandse vissers en vlagkotters

Nederlandse visserijondernemingen en ondernemingen met vlagkotters ontvangen de vragenlijst deze week per post. U kunt de ingevulde vragenlijst per post retourneren aan het secretariaat van de CVO. De CVO stelt uw medewerking bijzonder op prijs.

Garnalensector krijgt MSC-keurmerk voor duurzame visserij


Overhandiging MSC - webOp dinsdag 12 december kreeg de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector het MSC-keurmerk uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel in aanwezigheid van de Marine Stewardship Council en de visserijministers van de desbetreffende landen. Namens Nederland ontving Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie, het MSC-keurmerk. “Wij zijn ontzettend trots dat de visserij op de Noordzeegarnaal nu ook wordt bestempeld met het duurzame MSC-keurmerk”, vertelde Van Beveren namens de Nederlandse garnalenvissers tijdens de bijeenkomst. 

Beheerplan

De garnalensector uit Duitsland, Denemarken en Nederland heeft er alles aan gedaan om het MSC-keurmerk te behalen. Dat is een uitzonderlijke prestatie voor één van de laatste, grote Europese visserijen waarvoor geen door overheden ingesteld vangstquotum geldt. Om het blauwe MSC-keurmerk te bemachtigen zijn vissers zelf beperkende maatregelen overeengekomen. Zo schakelden ze de Universiteit van Hamburg en de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) in voor de ontwikkeling van het beheerplan en werd een Productie- en Afzetplan (PAP) gerealiseerd, waarin de garnalenvangsten nauwkeurig worden geregistreerd. “De garnalenvissers uit de drie Waddenzeelanden hebben de afgelopen decennia hard gewerkt om aan de hoge eisen van het MSC-keurmerk te voldoen. De uitreiking van het MSC-keurmerk is een kroon op hun werk en laat ook aan de consument zien dat de garnalen duurzaam zijn gevangen”, licht Van Beveren toe.

95% van de garnalenvangst

De garnalenvloot uit Duitsland, Denemarken en Nederland die onder het keurmerk van MSC mag vissen omvat 440 kotters. Deze garnalenkotters uit drie landen vangen jaarlijks ongeveer 30.000 ton garnalen, ruim 95% van de totale garnalenvangst in de Noordzee. “Het is een kunststukje om met zoveel garnalenvissers één gezamenlijk managementplan op te stellen. Maar het is gelukt, ondanks alle tegenstellingen in de sector. Daarmee laten we zien hoe garnalenvissers middenin de samenleving staan”, zegt Simon Koornstra, garnalenvisser van de HA4 uit Harlingen.

MSC-keurmerk

De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukenmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen. Om het MSC-keurmerk te krijgen doorliep de garnalenvisserij een open en transparante beoordelingsprocedure die werd uitgevoerd door de onafhankelijke partij Acoura Marine Ltd. Ook een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, was intensief betrokken bij het MSC-certificeringsproces. Zij hebben kennis aangedragen en input geleverd op de beoordeling van Acoura Marine Ltd. “Visserij en natuurbeschermers hebben deze belangrijke MSC-certificering samen bereikt. Het traject was soms moeilijk, maar altijd constructief. En de bijdrage van de Nederlandse visserij is cruciaal geweest voor dit mooie resultaat. Nu moeten de garnalenvissers laten zien dat zij hun bijvangst verminderen en kwetsbare gebieden minder belasten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat natuur en visserij hiervan gaan profiteren”, Zegt Aafke Brader, Noordzee-expert van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

Toekomst

MSC-certificering is de erkenning voor een duurzame garnalenvisserij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst moeten de garnalenvissers aan de huidige en aanvullende voorwaarden voldoen. Het inlossen daarvan wordt jaarlijks gecontroleerd. Zo is er een intensieve, grensoverschrijdende samenwerking opgezet tussen de garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voor het meten van de effecten op het overige zeeleven. “De certificering van de garnalenvisserij laat zien dat het MSC-programma werkt: de vissers hebben hun krachten gebundeld en alles in gang gezet om de natuurimpact van de garnalenvisserij wetenschappelijk te begrijpen en te minimaliseren, om zo het MSC-keurmerk te verkrijgen”, vertelt Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur van MSC Benelux. “Het gaat om ingrijpende maatregelen, die nu al in de praktijk worden gebracht. Ik neem mijn pet af voor allen die zich voor dit doel hebben verenigd. Dat geldt overigens ook voor de constructieve betrokkenheid van de natuurorganisaties”, aldus Nieuwenhuis. Belangrijke documenten:  CVO: Managementplan Bijbehorende bijlage bij het Managementplan: Sanctie annex Bijbehorende bijlage bij het Managementplan: NGO-akkoord Managementplan samenvatting Deelnemende schepen ACOURA: Het officiële eindrapport (engels)

Uitreiking MSC-certificaat voor garnalen


msc-garnalenDankzij een intensieve samenwerking tussen de garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland, wordt op dinsdag 12 december eind van de middag het MSC-certificaat uitgereikt aan de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector. Namens Nederland neemt Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO), het certificaat in ontvangst.

Visserijministers

De visserijministers uit Denemarken, Duitsland en Nederland: Karen Ellemann, Christian Schmidt en Carola Schouten, zullen bij deze officiële erkenning van hun duurzame en verantwoorde vissersvloot aanwezig zijn.

Overhandiging

Camiel Derichs, Europees Directeur MSC, zal de certificaten overhandigen aan de vertegenwoordigers van German Brown Shrimp Steering Group GbR, Danish Fishermen Producer Organisation en Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO).

MSC-standaard

Met de certificering zijn de garnalenvissers door Acoura Marine Ltd. onafhankelijk getoetst aan de MSC-standaard om te voldoen aan drie eisen: een gezond garnalenbestand, een garnalenbestand dat goed wordt beheerd en een minimale invloed op het overige zeeleven. Een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, was intensief betrokken bij het certificeringsproces.

Visserij op Hollandse garnalen aanbevolen voor MSC-certificering


Op 18 juli 2017 is het definitieve beoordelingsrapport van het MSC certificeringsproces voor de Deense, Duitse en Nederlandse visserij op Hollandse garnalen (Crangon crangon) op de MSC website (www.msc.org) gepubliceerd. In dit rapport wordt de Marine Stewardship Council (MSC) aanbevolen om deze visserij met het MSC label te certificeren.

Voor meer informatie ga naar www.garnalenvisserij.com.